TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า / บริหารจัดการในสถานที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             MET-000-2-311400-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้มีสมรรถนะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัดในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น สนับสนุนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้นโดยสามารถระบุชนิดและประเภทพร้อมทั้งตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้นได้ สามารถใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษาได้ รวมถึงทราบวิธีการจัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือช่างได้อย่างเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล แมคคาทรอนิกส์ ไม่ต้องการ กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี กรณีที่ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ ม. 3 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            - ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของช่างหรือผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
             ใช้เครื่องมือวัดตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
             สนับสนุนการซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
             สนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
             ใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์
             สนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
สายงาน :
   บริหารจัดการในสถานที่ทำงาน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : NA
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : NA
ข้อมูลเบื้องต้น : NA
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างแพทเทิร์น ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพผู้จัดการสินค้าเสื้อผ้า ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ชั้น 2


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.