TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า / บริหารจัดการในสถานที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             MET-000-5-214902-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เนื่องจากบทบาทหลักของนักเทคโนโลยีคลินิก คือ สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้งานเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง บริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ทำให้อาชีพนี้มีหน้าที่หลักและสมรรถนะที่ต้องได้รับการรับรองดังต่อไปนี้ (1) หน้าที่ในการคัดเลือกเครื่องมือแพทย์ นั่นคือ ต้องมีสมรรถนะหรือความสามารถประเมินความต้องการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และ สามารถจัดทำคุณสมบัติเครื่องมือแพทย์ (2) หน้าที่ในการสนับสนุนการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ทำให้ต้องสามารถเตรียมเครื่องมือแพทย์ระดับสูงสำหรับใช้งานกับผู้ป่วย ติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Noninvasive ระดับสูงกับผู้ป่วย และ เฝ้าระวัง ติดตาม การทำงานเครื่องมือแพทย์ระดับสูงระหว่างใช้งาน (3) หน้าที่ในการบำรุงรักษา โดยต้องสามารถจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับกลาง และ มีสมรรถนะในการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (4) หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมความผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ (5) หน้าที่ให้บริการวิชาการ โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือภายในองค์กร ร่วมงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์กับบุคลากรอื่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์ระดับต้น (6) หน้าที่บริหารเครื่องมือแพทย์ โดยต้องสามารถบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับกลุ่มงานให้มีความเพียงพอพร้อมใช้งานตามมาตรฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 5 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีเงื่อนไขคือต้องเคยได้รับการรับรองสมรรถนะนักเทคโนโลยีคลินิก ชั้น 4 มาก่อน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ วทบ. เทคโนโลยีคลินิก หรือ วศบ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิชาเอกวิศวกรรมคลินิก ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ วศบ./วทบ. ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี กรณีที่ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี และได้รับการรับรองสมรรถนะอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            - ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการใช้เครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้การบริการของบุคลากรทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ประเมินความต้องการใช้งานเครื่องมือแพทย์
             จัดทำคุณสมบัติเครื่องมือแพทย์
             เตรียมเครื่องมือแพทย์ระดับสูงสำหรับใช้งานกับผู้ป่วย
             ติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Noninvasive ระดับสูงกับผู้ป่วยและช่วยติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบ Invasive
             เฝ้าระวัง ติดตาม การทำงานเครื่องมือแพทย์ระดับสูงระหว่างใช้งาน
             จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับสูง
             บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับสูง
             แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมความผิดปกติของเครื่องมือแพทย์
             อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในองค์กร
             บริหาร จัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับกลุ่มงาน
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
สายงาน :
   บริหารจัดการในสถานที่ทำงาน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : NA
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : NA
ข้อมูลเบื้องต้น : NA
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างแพทเทิร์น ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพผู้จัดการสินค้าเสื้อผ้า ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ชั้น 2


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.