TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะพัฒนาแล้ว (Mature)

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             CEC-DGE---A

คุณวุฒิวิชาชีพ
            มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะพัฒนาแล้ว (Mature)

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะพัฒนาแล้ว (Mature) จะเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรรม เพื่อการพัฒนางานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว เป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะพัฒนาแล้ว (Mature) นั้น ควรเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า มามากกว่า 4 ปี โดยมีบทบาทภาระหน้าที่ทางด้านการกำหนดนโยบาย/ทิศทางองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรมจังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือเทียบเท่ารับผิดชอบการกำหนดนโยบายและทิศทางองค์กร และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท ภารกิจที่กำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดี ด้านดิจิทัล
             จัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
             นำการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล
             นำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries)
             เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง
             กำหนดกรอบการให้ บริการแบบเชื่อมโยงและเทคนิคการออกแบบกระบวนการ
             วางกลยุทธ์การให้ บริการสมาร์ทดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ
             สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล
             กำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
             วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
             ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
             บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
             สนับสนุนการปรับ เปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
             เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
             ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน
             ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
             กำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน
             ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)
             จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะกำลังพัฒนา (Developing)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) จะเป็นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ มีทักษะในการกำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร กระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน หรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์ (Big Data Analytics) และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กร

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะกำลังพัฒนา (Developing)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ(Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะกำลังพัฒนา (Developing)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ(Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะพัฒนาแล้ว (Mature)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ(Service)ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะกำลังพัฒนา (Developing)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ(Service)ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะพัฒนาแล้ว (Mature)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Technologist) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะกำลังพัฒนา(Developing)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Technologist) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะพัฒนาแล้ว(Mature)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะกำลังพัฒนา(Developing)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะพัฒนาแล้ว (Mature)
             มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.