TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก / ผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             CER-CPI-3-818110-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ในลักษณะงานสาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 4. ความสามารถในการเรียนรู้ 5. ความปลอดภัยในการทำงาน 6. ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ชั้น 3 ในลักษณะงานสาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ชั้น 3 ในลักษณะงานสาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            บุคคลในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ในลักษณะงานสาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเช่นจัดเรียงชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้าก่อนเข้าเตาเผา ควบคุมการเผาชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า และตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการเผา เป็นต้น

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             อบแห้งชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า
             เผาชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก
สายงาน :
   ผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 3


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.