TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             con-BOR-4-712601-A

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมแซม ตลอดจนสามารถ วางแผน ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ และสามารถเป็นหัวหน้างาน ในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาลได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            · ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 4 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 3 หน่วย และชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย รวม 8 หน่วย · ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - มีประสบการณ์ในงานช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ - ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ
            -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
             เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
             เลือกเครื่องมือต่างๆ ของงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน
             ติดตั้งงานระบบประปาและสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อซีเมนต์ใยหิน ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
             ติดตั้งงานระบบประปา และสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อพลาสติก ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
             ติดตั้งงานระบบประปา และสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อโลหะ ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
             ตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมแซม งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
             วางแผนประสานงาน และเป็นหัวหน้างานการปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีองค์กรรับรอง
ยังไม่มีองกรค์รับรอง

คุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 3
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงาน ติดตั้งงานระบบประปาและสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อพลาสติก และวัสดุท่อโลหะ ได้ถูกต้อง ตามแบบรูป รายการที่กำหนด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.