TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PRT-PRS-5-312200-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานจัดการคุณภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ มีสมรรถนะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ และการบริหารคุณภาพได้ 1.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ชั้น 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษได้ดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับ ปวส. และมีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือจบการศึกษาระดับ ปวช. และมีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ชั้น 5 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 4 และมีประสบการณ์ในการจัดการคุณภาพการพิมพ์ อย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
             ควบคุมการจัดทำเอกสารคุณภาพ
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.