TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PSI-INJ-5-814205-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึ่งประสงค์ในอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 5 จะสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตฉีดขึ้นรูปได้ วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูปและวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูปและสรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้ และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสามารถสั่งงานได้ 2. ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน 3. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กร 4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการปฎิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 5 1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 6 หน่วย 1.2. หรือเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วย 2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 5 2.1. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ผู้รับผิดชอบควบคุมงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ 2.2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4 ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 5 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตฉีดขึ้นรูปได้ วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูปและวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูปและสรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูปในการผลิตกระบวนการฉีดขึ้นรูป

หมายเหตุ
            หน่วยสมรรถนะร่วม 1 หน่วย ได้แก่ 0000 หน่วยสมรรถนะ 5 หน่วย ได้แก่ 0151, 0152 ,0153, 0154 และ 0155

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
             วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
             วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
             วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต
             ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
             สรุปและประเมินผลการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.