TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             SEC-BES-1-541401-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ทักษะในปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ต้องการคำแนะนำ การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด ผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และ ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติเบื้องต้น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 ต้องมี เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            พนักงานรักษาความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
             ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ที่มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยหรือหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2 ต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.