TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน / บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             SEC-BES-5-121901-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายองค์กร การแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และต้องมีสมรรถนะในการ ศึกษาศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง จัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหรือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย ผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
             จัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา
             ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
             จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
สายงาน :
   บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4
เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 เป็นผู้มีสมรรถนะในการดำเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.