TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / ผู้ปฏิบัติจะสามารถ เป็นนายหน้าด้วยมาตรฐานในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             PUB-000-3-732100-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถนำขั้นตอนที่มีผู้ออกแบบแล้ว ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้อย่างจำกัด ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมิน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ จัดทำต้นฉบับกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบต้นฉบับกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ digital proof และเป็นผู้มีคุณลักษณะ ด้านการสื่อสารและ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 จะต้องมีประสบการณ์สาขางานออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) สาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขางานออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ช่างศิลป์ บรรณาธิการ ช่างภาพ นักออกแบบภาพประกอบ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             จัดทำต้นฉบับกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์
             ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบต้นฉบับกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์
             ตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ digital proof
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
สายงาน :
   ผู้ปฏิบัติจะสามารถ เป็นนายหน้าด้วยมาตรฐานในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 7


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.