TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ

>> สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / ผู้ปฏิบัติจะสามารถ เป็นนายหน้าด้วยมาตรฐานในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             RES-ASA-1-33240-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลโดยทั่วไปที่สนใจอาชีพนายหน้านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพเสริม มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเป็น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นบางครั้งบางคราว หรือเป็นอาชีพเสริม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานได้ในระดับต้น ที่มีองค์ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพนายหน้า มีความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบทำเล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            § ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง § กรณีไม่เป็นไปตามข้อแรก หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 ต้องมีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งบางคราว (ไม่ใช่เชิงอาชีพ) § มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบทำเลและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า เบื้องต้น § มีความรับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …NA………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ตรวจสอบทำเล
ชื่อมาตรฐานอาชีพ :
   สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
สายงาน :
   ผู้ปฏิบัติจะสามารถ เป็นนายหน้าด้วยมาตรฐานในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2
บุคคลที่ทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ที่มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการดำเนินการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก มีองค์ความรู้ เข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้น โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธิ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานได้ในระดับต้น โดยมีการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงาน และดำเนินงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก รับรู้ได้เชิงสำเร็จ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 7


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.