TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ARC-AQA-3-622103-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการกำหนดสถานที่ตั้งฟาร์มกุ้งทะเล ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งาน จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพจัดหาลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ที่ได้คุณภาพ กำหนดคุณค่าทางอาหารขนาดเม็ดอาหารและคำนวณปริมาณอาหารจัดการคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งทะเล ประเมินผลผลิตกุ้งทะเลก่อนขายกำหนดชนิดของเชื้อโรคและอาการในกุ้งทะเลตามระยะเวลาเลี้ยง ประเมินผลการตรวจสอบโรคและสรุปสาเหตุการติดเชื้อในกุ้งทะเลตามระยะเวลาเลี้ยง วางแผนและกำกับการจับกุ้งทะเลให้ได้คุณภาพที่สอดคล้องกับสภาวะการตลาด จดทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำที่ผลิตจากฟาร์มกุ้งทะเล จัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลจัดการของเสียพื้นบ่อหลังเลี้ยง จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกฟาร์มกุ้งทะเล รวมทั้งมีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            - สำหรับบุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล หรือ บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยแสดงหลักฐานใบผ่านการทำงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานสาขาอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเลอย่างน้อย 1 ปี หรือ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยแสดงวุฒิการศึกษาและใบผ่านการฝึกงาน/ฝึกอบรม ในสาขาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 จะทำการทดสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระดับ 3 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             กำหนดสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
             จัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งาน
             จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
             จัดหาลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ที่ได้คุณภาพ
             กำหนดคุณค่าทางอาหาร ขนาดเม็ดอาหารและคำนวณปริมาณอาหาร
             จัดการคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งทะเล
             ประเมินผลผลิตกุ้งทะเลก่อนขาย
             กำหนดระยะเวลาตรวจสอบชนิดเชื้อก่อโรค
             ประเมินผลการตรวจสอบโรคและสรุปสาเหตุการติดเชื้อในกุ้งทะเล
             วางแผนและกำกับการจับกุ้งทะเลให้ได้คุณภาพที่สอดคล้องกับสภาวะการตลาด
             ดำเนินการตามระเบียบเพื่อขอประกอบการเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งทะเลที่ผลิตจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
             จัดการคุณภาพน้ำ และของเสียพื้นบ่อหลังเลี้ยงกุ้งทะเลก่อนทิ้ง จากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
             จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 2
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสำรวจสถานที่ตั้งฟาร์มกุ้งทะเล เตรียมน้ำในบ่อพักน้ำประเมินการเจริญเติบโตของกุ้งทะเล จัดการกุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและกุ้งทะเลป่วย รวมทั้งมีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 4
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการกำหนดแบบแปลนฟาร์มกุ้งทะเลและออกแบบบ่อวางแผนและออกแบบระบบการให้อากาศภายในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล วางแผนและออกแบบระบบน้ำและเครื่องสูบน้ำภายในฟาร์มกุ้งทะเล วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในฟาร์มกุ้งทะเล วางแผนการผลิตกุ้งทะเล มีทักษะในการเลือกห้องเย็น ร่วมวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มกุ้งทะเล รวมทั้งมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 3
ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]
ผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล ชั้น 3
ระดับความเกี่ยวข้อง:
[น้อย]

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.