TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ARC-AQA-2-622103-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสำรวจสถานที่ตั้งฟาร์มกุ้งทะเล เตรียมน้ำในบ่อพักน้ำประเมินการเจริญเติบโตของกุ้งทะเล จัดการกุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและกุ้งทะเลป่วย รวมทั้งมีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล หรือ บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 1 จะทำการทดสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระดับ 2 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             สำรวจสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
             เตรียมน้ำในบ่อพักน้ำ
             ประเมินการเจริญเติบโตของกุ้งทะเล
             จัดการกุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและกุ้งทะเลป่วย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า คุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 1
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถสื่อสารและการทำงานประจำสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดมีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 3
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการกำหนดสถานที่ตั้งฟาร์มกุ้งทะเล ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งาน จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพจัดหาลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ที่ได้คุณภาพ กำหนดคุณค่าทางอาหารขนาดเม็ดอาหารและคำนวณปริมาณอาหารจัดการคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งทะเล ประเมินผลผลิตกุ้งทะเลก่อนขายกำหนดชนิดของเชื้อโรคและอาการในกุ้งทะเลตามระยะเวลาเลี้ยง ประเมินผลการตรวจสอบโรคและสรุปสาเหตุการติดเชื้อในกุ้งทะเลตามระยะเวลาเลี้ยง วางแผนและกำกับการจับกุ้งทะเลให้ได้คุณภาพที่สอดคล้องกับสภาวะการตลาด จดทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำที่ผลิตจากฟาร์มกุ้งทะเล จัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลจัดการของเสียพื้นบ่อหลังเลี้ยง จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกฟาร์มกุ้งทะเล รวมทั้งมีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 1
             สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.