TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             AMP-000-4-821200-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลสถิติและกำลังการผลิต ข้อมูลความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร และข้อมูลคาดการณ์การซื้อขายเพื่อวางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมผู้ปฏิบัติการปรับตั้งเครื่องจักร ทดลองประกอบ ปรับแต่งเครื่องจักร และตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลองประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักร รวมทั้งสามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญและแนะนำการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบและการทดสอบ และกระบวนการผลิตที่เกิดจากการประกอบและการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความผิดปกติในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนหน้างานให้มีความพร้อมในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1)คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ - ผู้เข้ารับการประเมินต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ - มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี หรือ - ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 2) อายุการรับรองคุณวุฒิ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย - เข้ารับการประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            1) ผู้ที่ทำงานสายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 2) ผู้ที่ทำงานสายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในกระบวน การประกอบ
             วางแผนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
             ควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
             ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิก่อนหน้า
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปรับตั้ง ปรับแต่ง และทดลองประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board: PCB) และแชสซี (Chassis) ด้วยเครื่องจักร ได้แก่ Glue Dispenser Machine, Solder Printer Machine, Chip/IC Mounter, Reflow Oven, Axial Insertion Machine และ Radial Insertion Machine ตลอดจนมีความสามารถในการตรวจสอบรูปร่างและขนาดของชิ้นงานหลังการทดลองประกอบด้วยตาเปล่าและเครื่องจักร ได้แก่ Solder Printed Thickness Inspection, Automated Optical Inspection, In Circuit Test และ Function Test รวมทั้งสามารถบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อให้การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักรมีประสิทธิภาพได้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.