TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             HLT-000-1-531100-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการระบุรายละเอียดด้านโภชนาการเด็ก ด้านกิจวัตรประจำวันของเด็ก ด้านความปลอดภัยของเด็ก และด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการส่งเสริมด้านการดูแลร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และยึดหลักจรรยาบรรณอาชีพตามบทบาทของผู้ดูแลเด็ก ด้วยบริการที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ 2. ผ่านอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ หรือ ได้รับการฝึกอบรมจากผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 4 ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีมีประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปและผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ดูแลเด็ก

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง ในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดหรือถูกจำคุก 4. มีผลการตรวจร่างกายไม่เกินสามเดือน โดยมีรายการกำหนดไว้ ดังนี้ - ตรวจร่างกายโดยทั่วไปโดยแพทย์ - ตรวจโรคติดต่อ - ตรวจเอ็กซเรย์ ฟิล์มใหญ่ (CHEST X-RAY) เพื่อดูสุขภาพของหัวใจและปอด - ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) - ตรวจปัสสาวะ (UA) - ตรวจหาเชื้อตับอักเสบบี (Hbs Ag) - ตรวจหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV) - ตรวจสุขภาพจิต

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ดูแลด้านโภชนาการเด็ก
             ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
             ดูแลด้านความปลอดภัยเด็ก
             ส่งเสริมพัฒนาการการเคลื่อนไหวของเด็ก
             สร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของเด็ก
             ส่งเสริมด้านนิสัย พฤติกรรม และความถนัดของเด็ก
             ส่งเสริมให้เด็กมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคม
             ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
             ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
             ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของเด็ก
             ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารของเด็ก
             ดูแลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
             ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลเด็ก
             ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการดูแลเด็ก
             ปฏิบัติตามหลักการควบคุมจิตใจตนเองและการแสดงออกต่อเด็ก
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.