TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 2

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ASM-COM-2-121902-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุสำหรับการทำงานในสาขาอาชีพของตนเองตามกฏเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้มีความรู้เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร มีทักษะในการซ่อมแซม ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร มีทักษะกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในแต่ละประเภทอาคาร และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (อาคารเพื่อการพาณิชย์) อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่ ชั้น 2 ต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ 2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (อาคารเพื่อการพาณิชย์) อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่ ชั้น 2 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            เจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
             ซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มีคุณวุฒิถัดไป
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือมีทักษะในการดูแลการซ่อมแซม ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร มีทักษะกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในแต่ละประเภทอาคาร สามารถร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นในการดูแลระบบของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร สามารถติดตามเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองด้านความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นตามขั้นตอนอย่างมีระเบียบแบบแผน ตลอดจนช่วยส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆและสามารถทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 2
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 6
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 7
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ดูแลอาคารสถานที่อาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5
             สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 6


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.