TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             HRM-000-5-121200-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์การ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นๆได้ มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการและ/หรือ ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม มีทักษะวิชาชีพเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือครอบคลุมหลากหลาย และเป็นระบบในสาขาวิชาชีพนั้น สามารถเชื่อมโยงกับสาขา และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์การ สามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการงาน บังคับบัญชา และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 5 ต้องเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ และ/หรือ ในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลากหลายสาขา ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และ 4 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            นักบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ระดับ 5 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ผู้บริหารระดับกลาง หรือ Sr. HR Professional (SPHR)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
             วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
             กำหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
             กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
             วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
             กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
             วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
             กำหนดกระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
             ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
             ดำเนินการจ้างงานบุคลากร
             ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือก
             จัดทำโครงสร้างระดับงาน
             จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน
             จัดทำระบบเงินได้อื่นและสวัสดิการ
             บริหารและประเมินผลการดำเนินงานค่าตอบแทน
             สื่อสารระบบค่าตอบแทน
             สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
             บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
             บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
             จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
             สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
             กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
             ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             บริหารการเรียนรู้และพัฒนาตามแผน การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             สร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
             วิเคราะห์อัตรากำลัง
             วางแผนอัตรากำลัง
             นำเสนอแผน และการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติ
             ติดตาม กำกับดูแลการบริหารอัตรากำลังตามแผน
             ออกแบบระบบบริหารผลงาน
             สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
             วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
             จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
             ประเมินผลงานและหารือผล
             นำผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
             ประเมินความสำเร็จและพัฒนาปรับปรุงระบบ
             ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ
             ประเมินสมรรถนะของพนักงาน และสรุปผลการประเมิน
             วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
             ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร
             บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent)
             จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
             วินิจฉัยองค์การ
             ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอดแทรก
             บริหารการพัฒนาองค์การตามแผน
             ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
             จรรยาบรรณวิชาชีพ
             คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
             ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
             พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
             สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
             ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
             บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
             บริหารความหลากหลาย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.