TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ASM-COM-5-121901-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            เป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ มีทักษะการวางแผนและการจัดการทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร มีทักษะในการวางแผน การบริหาร และการกำหนดกลยุทธ์งานบริการของผู้บริหารอาคาร สำหรับเจ้าของ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และชุมชน มีทักษะการจัดทำแผนงบประมาณภาพรวมอาคารทั้งหมด มีทักษะในการการจัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา รวมถึงควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และมีความรู้ในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกำหนดกลยุทธ์ระบบเพื่อการบริหารการประหยัดพลังงานสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร และเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ นโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร นโยบายด้านการประหยัดพลังงาน และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (อาคารเพื่อการพาณิชย์) อาชีพผู้จัดการอาคาร ชั้น 5 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ 2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (อาคารเพื่อการพาณิชย์) อาชีพผู้จัดการอาคาร ชั้น 5 โดยต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์บริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจะต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            · ผู้จัดการอาคาร · ฝ่ายบริหารอาคาร

หมายเหตุ
            

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
             ติดตามการเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองด้านความเสี่ยง
             วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
             ควบคุมระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในและภายนอกอาคาร
             บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
             กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง
             บริหารงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
             บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
             บริหารจัดการคุณภาพในการบริหารอาคาร
             บริหารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร
             ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เช่าตามขั้นตอน
             บริหารสัญญาเช่าและผู้เช่า
             บริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร
             บริหารรายรับและรายจ่าย
             ดำเนินการจัดทำงบประมาณ
             จัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
             ควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
             บริหารอาคารให้ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
             กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารการประหยัดพลังงาน
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น 5

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.