TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ASM-REE-3-711101-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้ดี ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่ · ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจและสามารถใช้การสื่อสารได้ · ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน มีความรู้เรื่องกระบวนการจูงใจเพื่อปฏิบัติงานให้ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ · ทักษะการสอนงาน - รู้ถึงวิธี ขั้นตอนและแนวทางการสอนงานให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน · ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ · ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูล - สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการ จดบันทึกข้อมูล และนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ · ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดตามคำสั่งและเวลาที่กำหนดไว้ · ทักษะการบริหารทีมงาน - มีความรู้ความเข้าใจการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้ · ทักษะการบริหารความขัดแย้ง - มีความสามารถเจรจาต่อรองไกลาเกลี่ยข้อพิพาทและติดต่อสื่อสารและมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ · ทักษะในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น - สามารถจดบันทึก และคาดการณ์รายรับรายจ่ายเพื่อจัดทำเป็นงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงอาคารได้ · ทักษะในการกำหนดแผนงาน - สามารถวางแผนการทำงานของทีม แบ่งหน้าที่ และกำหนดระยะเวลาการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            · ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะชั้น 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานดูแลโครงการที่อยู่อาศัยมาไม่น้อยกว่า 3 ปี · เป็นผู้ที่มีอายุ 23 ปีบริบูรณ์ · ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ช่างซ่อมบำรุงในโครงการที่อยู่อาศัย

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับพื้นฐาน
             ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามสัญญา
             สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับเฉพาะ
             จัดทำรายงานความต้องการในการปรับปรุงอาคาร
             ดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาช่วงให้ได้ตามคำสั่ง
             บริหารจัดการการซ่อมบำรุงในอาคาร
             ให้ความคิดเห็นที่เหมาะสมเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบของอาคารแก่วิศวกรผู้บังคับบัญชา
             จัดทำร่างข้อกำหนดและร่างสัญญา
             บริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
             บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.