TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

คุณวุฒิวิชาชีพ


สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 4

รายละเอียด download

 GAP ANALYSIS
รหัสคุณวุฒิวิชาชีพ
             ASM-REE-4-341100-

คุณวุฒิวิชาชีพ
            สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
            มีความสามารถเทคนิคชั้นสูงในการปฏิบัติงานและความหน้าที่รับผิดชอบ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อน เป็นนักวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและคุณภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้พอสมควร สามารถทำเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถอบรมและฝึกฝนพนักงานและบุคคลอื่นๆได้ ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่ ได้แก่ · ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารและสามารถปรับใช้รูปแบบการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต่างกัน · ทักษะในการอ่านและตีความ - มีความรู้ความสามารถในการอ่านและตีความภาษาทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง · ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิดและเทคนิคในการแก้ปัญหา รวมถึงการตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ · ทักษะในการสืบค้นข้อมูล - มีความรู้เรื่องแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานได้ · ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการวางแผนงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ · ทักษะการบริหารความขัดแย้ง - มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความสามารถสร้างแรงจูงใจและจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี · ทักษะด้านกฎหมาย - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานรวมถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง · ทักษะการเจรจาต่อรอง - มีความรู้ความสามารถในการประนีประนอมปัญหาขั้นต้นก่อนที่จำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ทักษะการประสานงาน - มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
            · ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะชั้น 4 ต้อง มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี · มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี · ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
            ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย

หมายเหตุ
            (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
             เข้าใจการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
             จัดทำข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคล
             จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
             ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
             เข้าใจการทำประกันภัยและกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหาย
ชื่อมาตรฐานอาชีพ : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : ไม่มี
ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : ไม่มี
ข้อมูลเบื้องต้น : ไม่มี
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง : ไม่มี
ครั้งที่ 1 : ไม่มี
ครั้งที่ (อื่น ๆ) : ไม่มี
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ : ไม่มี
วันที่ประกาศ : ไม่มี
ข้อสังเกต : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : ไม่มี
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)


 คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป     
 คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า     
 คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
             - ไม่พบตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒินี้


คุณวุฒิวิชาชีพในสายงาน
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4
             สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 5


Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.