TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แท๊ก ยอดนิยม
คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
Heading News & Event
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
24 มีนาคม 2560 - 17 เมษายน 2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสมัคร

1.เป็นผู้ที่มีอายุ 23 ปี บริบูรณ์

2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3  ปี (อย่างต่อเนื่อง)

เกณฑ์การได้รับคุณวุฒิ

1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นตรงตามที่กำหนดไว้คือต้องมีอายุ 23 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3  ปี (อย่างต่อเนื่อง)

2. จะต้องได้คะแนนประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile) และคะแนนทดสอบข้อเขียนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่าน

3.จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการตัดสินว่าผ่าน จากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (คณะกรรมการ 3 ท่าน)

วันสอบข้อเขียนแบบปรนัย

วันเสาร์ที่ 22  เมษายน 2560

เวลาสอบ

9.00 น. – 12.00 น. ลงทะเบียน สอบเวลา 8.00 น.  (เข้าสอบช้า 30 นาที ถือว่าขาดสอบ)

วันสอบสัมภาษณ์

จะแจ้งอีกครั้ง

วันรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 เมษายน 2560

สถานที่ยื่นใบสมัคร

ส่งไปรษณีย์ EMS ที่ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   

(ยื่นด้วยตนเองทุกวันอังคารและพุธ เวลา 9.00-16.00 น.)

สถานที่สอบ                       

ห้องสัมมนา  ชั้น  8  ธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วันที่ประกาศผลสอบ            

แจ้งผลสอบทางอีเมล์  หรือ www.pmathai.net

ค่าสมัคร

-ค่าธรรมเนียมการสอบ   ฟรี

-ค่าใบรับรองฯ  100 บาท

การชำระค่าสมัคร                 

นำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 ( Pay-in Slip สมาคมฯจะส่งให้ทางอีเมล์หลังจากตรวจเอกสารผ่าน)

จำนวนผู้เข้าสอบ                         

20 คน   (กรณีมีผู้สมัครเกิน 20 คน นับลำดับจากการได้รับเอกสารและตรวจเอกสารผ่าน)

 

                 

               สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837มือถือ 095-5961276

                                    อีเมล์ pma_exam@yahoo.com

 


#แท็ก :


©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.