TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศ ชั้น 2
ด้วยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จะทำการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบ ในสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.   คุณสมบัติ           -    อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์           -    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระ
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SMART HR 4.0 Road show ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ"
 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SMART HR 4.0 Road show ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมศักยภาพบุคคลากรขับเคลื่อนกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม...
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.