คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 2 จะมีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องเครื่องมือประมงประเภทอวนลอย สามารถเก็บรักษาเครื่องมือประมงประเภทอวนลอยได้มีทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดเก็บสัตว์น้ำที่จับมาได้ และสามารถขนย้ายสัตว์น้ำได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1) เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนลอยไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 1.2) เป็นผู้ที่มีอายุ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนลอยไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1.3) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนลอยไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 1.4) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ในสาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนลอยไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ 1.5) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนลอยไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือ 1.6) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำประมง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอวนลอยไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือ 1.7) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง หรือ 1.8) เป็นผู้ที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักประมงอวนลอยชั้น 1 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักประมงอวนลอย ชั้น 2 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
อวนลอยเป็นอวนติดตาประเภทหนึ่ง หมายถึง เครื่องมือประมงที่มีลักษณะเป็นผืนอวนคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในการใช้จับสัตว์น้ำจะวางขวางหรือปิดล้อมสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำว่ายชนแล้วติดหรือพันตาอวน
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MFT-2-017ZA ดูแลรักษาสัตว์น้ำ
MRT-MFT-2-018ZA เลือกใช้อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดเก็บ สัตว์น้ำ
MRT-MFT-2-014ZA ซ่อมแซมเครื่องเครื่องมือประมงประเภทอวนลอย (Gill Seine)

ยินดีต้อนรับ