คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 4 จะมีทักษะในการเดินเรือด้วยเรดาร์ มีทักษะในการใช้เข็มทิศไจโรเพื่อการเดินเรือ สามารถประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือได้ และปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรต้นหนที่สามที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 2 ปี หรือ 2. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 4 ปี หรือ 3. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอีกอย่างน้อย 1 ปีนับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 4 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-FIH-4-003ZA เดินเรือด้วยเรดาร์
MRT-FIH-4-005ZA ใช้เข็มทิศไจโรเพื่อการเดินเรือ
MRT-FIH-4-012ZA ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือ
MRT-FIH-4-015ZA ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง

ยินดีต้อนรับ