คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3 จะมีทักษะในการใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ นำเรือและการบังคับเรือประมงได้ ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ จัดกลไก/กระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการประมง มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ช่วยหาสัตว์น้ำ และเก็บรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรต้นหนที่สามที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 1 ปี หรือ 2. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 2 ปี 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ชั้น 3 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-FIH-3-018ZA บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
MRT-FIH-3-001ZA เดินเรือและหาตำบลที่เรือ
MRT-FIH-3-004ZA ใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ
MRT-FIH-3-007ZA นำเรือและการบังคับเรือประมง
MRT-FIH-3-008ZA ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ
MRT-FIH-3-016ZA ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ
MRT-FIH-3-019ZA ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการประมง
MRT-FIH-3-020ZA ใช้อุปกรณ์ช่วยหาสัตว์น้ำ
MRT-FIH-3-021ZA เก็บรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้

ยินดีต้อนรับ