คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพคนครัว ชั้น 2 จะมีทักษะในการเตรียมและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และสามารถบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพคนครัว ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารบนเรือประมงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 2. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารบนเรือประมงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 3. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพคนครัว ชั้น 1 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงด้านการประกอบอาหารอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพคนครัว ชั้น 1 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพคนครัว ชั้น 2 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-FIH-2-024ZA เตรียมและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
MRT-FIH-2-025ZA บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

ยินดีต้อนรับ