คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพคนครัว ชั้น 1 จะสามารถปฏิบัติงานครัวได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามหลักสุขอนามัยพื้นฐาน และสามารถทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัวที่ถูกสุขลักษณะ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพคนครัว ชั้น 1 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1. ผู้ที่มีหนังสือลูกเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า หรือ 2. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 3. ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านคหกรรมหรือการประกอบอาหารจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพคนครัว ชั้น 1 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-FIH-1-023ZA ปฏิบัติงานครัวอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย
MRT-FIH-1-027ZA ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัว ให้ถูกสุขลักษณะ

ยินดีต้อนรับ