คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 2 จะสามารถที่จะปฏิบัติการเป็นนักวิทยุสื่อสาร บนเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำหรือทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับสัปทานต่างประเทศ โดยปฏิบัติการควบคุมเครื่องมือวิทยุสื่อสาร บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร ประเมินและวิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องมือวิทยุสื่อสารและปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือสือสารบนเรือประมงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 2. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General Operator’s Certificate : GOC) ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า หรือ หนวยงานของรัฐอื่นหรือเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ 3. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยุสิ่สาร ชั้น 1 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงพาณิชย์อีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 1 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ชั้น 2 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-FIH-2-009ZA ปฏิบัติการควบคุมเครื่องมือวิทยุสื่อสาร
MRT-FIH-2-010ZA บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร
MRT-FIH-2-014ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-FIH-2-011ZA ประเมินและวิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องมือวิทยุสื่อสาร

ยินดีต้อนรับ