คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 4 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นรองต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์มากกว่า 750 แรงม้า จะสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหญ่ เตรียมพร้อมในการเดินเครื่องจักรใหญ่ เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์ จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง ซ่อมบำรุงมอเตอร์ประเภทต่างๆ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักร ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านระบบช่างกลเรือบนเรือประมงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 1.3) ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 1.4) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือเรือ ชั้น 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งรองต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 3 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 4 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-4-054ZA ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-4-055ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-MEE-4-018ZA ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
MRT-MEE-4-045ZA แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง
MRT-MEE-4-020ZA ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือ
MRT-MEE-4-010ZA เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง
MRT-MEE-4-005ZA วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหญ่เรือประมง
MRT-MEE-4-006ZA เตรียมพร้อมในการเดินเครื่องจักรใหญ่เรือประมง
MRT-MEE-4-013ZA จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
MRT-MEE-4-021ZA ซ่อมบำรุงมอเตอร์ประเภทต่างๆ บนเรือประมง
MRT-MEE-4-040ZA แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องกว้านบนเรือประมง

ยินดีต้อนรับ