คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 3 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นรองต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้า โดยสามารถปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องจักรใหญ่ เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบระบบไฟฟ้าสำรอง ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องสูบ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็น จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของเครื่องกว้าน ซ่อมบำรุงเครื่องบังคับเลี้ยว บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักร ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมงจะสามารถ ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านระบบช่างกลเรือบนเรือประมงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 4 ปี 1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 1.3) ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 1.4) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือชั้น 2 และมีประสบการณ์และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งรองต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 3 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-3-054ZA ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-3-055ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-MEE-3-010ZA เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง
MRT-MEE-3-044ZA บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง
MRT-MEE-3-007ZA ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง
MRT-MEE-3-012ZA วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
MRT-MEE-3-029ZA ประเมินวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-3-033ZA แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
MRT-MEE-3-035ZA จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
MRT-MEE-3-038ZA ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของเครื่องกว้านบนเรือประมง
MRT-MEE-3-042ZA ซ่อมบำรุงระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

ยินดีต้อนรับ