คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 2 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นรองต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้า โดยสามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่เรือประมง เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง ติดตั้งสายไฟฟ้าบนเรือประมง จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าบนเรือประมง ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศบนเรือประมง บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรบนเรือประมง ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมงทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านระบบช่างกลเรือบนเรือประมงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 1.3) ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ชั้น 2 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-2-054ZA ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-2-055ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-MEE-2-017ZA แก้ปํญหาการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MEE-2-008ZA ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่เรือประมง
MRT-MEE-2-010ZA เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง
MRT-MEE-2-016ZA ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือประมง
MRT-MEE-2-019ZA ติดตั้งสายไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MEE-2-022ZA จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MEE-2-032ZA ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
MRT-MEE-2-036ZA ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศบนเรือประมง
MRT-MEE-2-037ZA บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง
MRT-MEE-2-044ZA บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง

ยินดีต้อนรับ