คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพต้นกลเรือ ชั้น 5 ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานในการเป็นต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์มากกว่า 750 แรงม้า โดยสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงวางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงประเมิน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบทำความเย็นบนเรือประมง ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือในการเข้าอู่ ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรบนเรือประมง ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมง และบริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสามหรือ ประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญการที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 2. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 3. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือชั้น 4 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 4 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือชั้น 5 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-5-054ZA ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-5-055ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-MEE-5-001ZA วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-MEE-5-002ZA จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-MEE-5-003ZA วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง
MRT-MEE-5-004ZA วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
MRT-MEE-5-056ZA บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
MRT-MEE-5-031ZA ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
MRT-MEE-5-034ZA ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบทำความเย็นบนเรือประมง
MRT-MEE-5-046ZA ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือได้
MRT-MEE-5-047ZA วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือในการเข้าอู่

ยินดีต้อนรับ