คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพต้นกลเรือชั้น 4 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏืบัติงานในการเป็นต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้า สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงวางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรบนเรือประมง ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมง ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 2. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 3. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 3 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือชั้น 4 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-4-054ZA ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-4-055ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-MEE-4-001ZA วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-MEE-4-002ZA จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-MEE-4-003ZA วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง
MRT-MEE-4-004ZA วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
MRT-MEE-4-056ZA บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
MRT-MEE-4-009ZA แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง
MRT-MEE-4-020ZA ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือ

ยินดีต้อนรับ