คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพต้นกลเรือ ชั้น 3 ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานในการเป็นต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้า อธิบายวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญj จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงวางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมงและแก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่งที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 2. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 3. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือชั้น 3 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-3-054ZA ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-3-055ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-MEE-3-001ZA วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-MEE-3-002ZA จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-MEE-3-003ZA วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง
MRT-MEE-3-004ZA วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
MRT-MEE-3-018ZA ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
MRT-MEE-3-041ZA ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง
MRT-MEE-3-043ZA แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง
MRT-MEE-3-045ZA แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง
MRT-MEE-3-056ZA บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ

ยินดีต้อนรับ