คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างกลเรือชั้น 3 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นนายช่างกลเรือบนเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์มากกว่า 750 แรงม้าโดยสามารถปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงเครื่องสูบ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงเครื่องกว้าน ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่อง เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง เข้าเวรยามในห้องเครื่อง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่อง ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมงทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่งที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 2. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 3. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือ ชั้น 2 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งนายช่างกลเรือบนเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือ ชั้น 2 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 3 ตามหน่วยสมรรถนอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-3-048ZA ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-3-049ZA เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง
MRT-MEE-3-050ZA ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง
MRT-MEE-3-051ZA เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-3-052ZA ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-3-053ZA ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
MRT-MEE-3-054ZA ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-3-055ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-MEE-3-015ZA ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MEE-3-017ZA แก้ปํญหาการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MEE-3-023ZA จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-3-026ZA ซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-3-028ZA แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-3-039ZA ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบนเรือประมง

ยินดีต้อนรับ