คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างกลเรือชั้น 2 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นนายช่างกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้า โดยสามารถเตรียมพร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบ ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่อง เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่อง ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรบนเรือประมง ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมง ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องยนต์ชั้นสองที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 2. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 3. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 1 และมีประสบการณ์และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งนายช่างกลเรือบนเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือ ชั้น 1 2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ชั้น 2 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-2-025ZA ปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-2-048ZA ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-2-049ZA เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง
MRT-MEE-2-050ZA ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง
MRT-MEE-2-051ZA เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-2-052ZA ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-2-053ZA ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
MRT-MEE-2-054ZA ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-2-055ZA ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-MEE-2-014ZA เตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MEE-2-024ZA ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือประมง
MRT-MEE-2-027ZA ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์บนเรือประมง
MRT-MEE-2-030ZA ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบบนเรือประมง

ยินดีต้อนรับ