คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 3 ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-ITC-3-004ZA ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
CEC-ITC-3-001ZA ใช้งานคอมพิวเตอร์
CEC-ITC-3-002ZA ใช้งานอินเทอร์เน็ต
CEC-ITC-3-003ZA ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
CEC-ITC-3-005ZA ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
CEC-ITC-3-006ZA ใช้โปรแกรมนำเสนอ
CEC-ITC-3-007ZA ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
CEC-ITC-3-008ZA ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
CEC-ITC-3-009ZA ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ