คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์การออกแบบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ บุคคลที่ได้รับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ ด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ซับซ้อน และเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ โดยนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน ประชุมเพื่อสื่อสารภายในองค์กร กำหนดนโยบาย กลยุทธ์องค์กร โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาในการออกแบบครั้งต่อไป
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A เช่น ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-6-033ZA ติดตามการผลิตแฟชั่นเครื่องหนังตามใบสั่งผลิต
FDS-ZZZ-6-039ZA ร่วมวางแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนัง
FDS-ZZZ-6-049ZA วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังในเชิงพาณิชย์

ยินดีต้อนรับ