คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณ์แฟชั่นและกำหนดนโยบายการออกแบบโดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ทางด้านการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า มากขึ้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กร วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเชิงพาณิชย์ สามารถพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน รวบร่วมข้อมูลในการจัดจำหน่ายคอลเลคชั่น (Collection) ที่มาจากฝ่ายการตลาด และสามารถฝึกอบรมคนอื่นได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-5-027ZA พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้า ต้นแบบ เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
FDS-ZZZ-5-034ZA ตรวจสอบและแก้ไขผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้าตามใบสั่งผลิตให้ตรงกับแนวคิดการออกแบบ
FDS-ZZZ-5-043ZA รวบรวมข้อมูลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้าของคอลเลคชั่น (Collection) ที่ผ่านมาจากฝ่ายการตลาด
FDS-ZZZ-5-046ZA ประมวลผลการจัดจำหน่ายเพื่อพัฒนาการออกแบบคอลเลคชั่น (Collection) แฟชั่นเสื้อผ้าต่อไป

ยินดีต้อนรับ