คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ในการติดตามการออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ ถือเป็นบุคคลที่มี กระบวนการความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย ด้านการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและตัดสินใจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดลองสวมใส่ (Fitting) ติดตามการผลิตตามแผนงาน แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฏี และเทคนิคได้ด้วยตนเอง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-4-023ZA ติดตามการสร้างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ (Prototype) แฟชั่นเสื้อผ้า
FDS-ZZZ-4-026ZA วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้าต้นแบบและทดลองสวมใส่ (Fitting)
FDS-ZZZ-4-031ZA ติดตามการผลิตแฟชั่นเสื้อผ้าตามใบสั่งผลิต
FDS-ZZZ-4-037ZA ร่วมวางแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้า
FDS-ZZZ-4-042ZA ติดตามผลการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าในเชิงพาณิชย์หลังการจัดจำหน่าย

ยินดีต้อนรับ