คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการติดตามการออกแบบแฟชั่นเชิงพาณิชย์ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย ด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป และการตัดสินใจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดลองสวมใส่ (Fitting) ใช้งานจริง ติดตามแผนงาน แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฏี และเทคนิคได้ด้วยตนเอง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-4-025ZA ติดตามการสร้างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ (Prototype) แฟชั่นเครื่องหนัง
FDS-ZZZ-4-028ZA วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังต้นแบบและทดลองใช้งานจริง
FDS-ZZZ-4-035ZA ตรวจสอบและแก้ไขผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังตามใบสั่งผลิตให้ตรงกับแนวคิดการออกแบบ
FDS-ZZZ-4-044ZA ติดตามผลการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังในเชิงพาณิชย์หลังการจัดจำหน่าย

ยินดีต้อนรับ