คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย จะมีหน้าที่ในการสำรวจและหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน เฉพาะทางด้านนักออกแบบรูปแบบการแต่งกายมากขึ้น มีส่วนร่วมในการศึกษา และวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาการออกแบบในครั้งต่อไป
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-4-018ZA กำหนดแนวความคิดในการออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายเชิงพาณิชย์ให้ตรงกับนโยบายขององค์กร
FDS-ZZZ-4-019ZA นำเสนอแนวความคิดเพื่อใช้ในการออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
FDS-ZZZ-4-040ZA ร่วมศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ด้วยการออกแบบรูปแบบการแต่งกาย
FDS-ZZZ-4-050ZA วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาการออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย

ยินดีต้อนรับ