คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์การออกแบบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ บุคคลที่ได้รับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ ทางด้านการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ โดยนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนประชุม เพื่อสื่อสารภายในองค์กร กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาการออกบแบในครั้งต่อไป
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-6-008ZA วางแผนการประชุมทีมงานแฟชั่นเสื้อผ้าเพื่อนำเสนอกลยุทธ์การออกแบบภายในองค์กร
FDS-ZZZ-6-030ZA วางแผนร่วมกับทีมผลิตแฟชั่นเสื้อผ้าตามคอลเลคชั่น (Collection)
FDS-ZZZ-6-047ZA วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าในเชิงพาณิชย์

ยินดีต้อนรับ