คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ในการสำรวจและหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น นำมาประยุกต์ใช้ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทาง การออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า และเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการทางความคิด และปฏิบัติ อย่างหลากหลาย ประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่นในการออกแบบ ให้ตรงกับแนวความคิดของแบรนด์ มีการจัดประชุมทีมงานโดยกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ และร่วมวางแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับปัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-3-002ZA ประยุกต์ใช้ข้อมูล แนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้าในการออกแบบให้ตรงกับแนวคิดและอัตลักษณ์ของแบรนด์
FDS-ZZZ-3-009ZA ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนกลยุทธ์การออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า
FDS-ZZZ-3-014ZA กำหนดแนวความคิดในการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเชิงพาณิชย์ให้ตรงกับนโยบายขององค์กร
FDS-ZZZ-3-036ZA ร่วมศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นเสื้อผ้าเชิงพาณิชย์

ยินดีต้อนรับ