คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น และสื่อสารแนวความคิดในการออกแบบโดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้เป็นบุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ ทางด้านการคิดวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค สามารถสืบหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น เสื้อผ้า และนำเสนอแนวความคิดเพื่อใช้ในการออกแบบ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A เช่น ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-2-005ZA สื่อสารและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคแฟชั่นเสื้อผ้า
FDS-ZZZ-2-015ZA นำเสนอแนวความคิดเพื่อใช้ในการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
FDS-ZZZ-2-020ZA เลือกและร่วมกำหนดแนวคิดการพัฒนาวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ