คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น และกำหนดนโนบายการออกแบบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนด้านการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังมากขึ้น มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กร วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเผื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลการจัดจำหน่าย คอเลคชั่น (Collection) ที่มาจากฝ่ายการตลาด และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-5-010ZA วางแผนการประชุมทีมงานแฟชั่นเครื่องหนังเพื่อนำเสนอกลยุทธ์การออกแบบภายในองค์กร
FDS-ZZZ-5-029ZA พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังต้นแบบเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
FDS-ZZZ-5-032ZA วางแผนร่วมกับทีมผลิตแฟชั่นเครื่องหนังตามคอลเลคชั่น (Collection)
FDS-ZZZ-5-045ZA รวบรวมข้อมูลการจัดจำหน่ายแฟชั่นเครื่องหนังของคอลเลคชั่น (Collection) ที่ผ่านมาจากฝ่ายการตลาด
FDS-ZZZ-5-048ZA ประมวลผลการจัดจำหน่ายเพื่อพัฒนาการออกแบบคอลเลคชั่น (Collection) แฟชั่นเครื่องหนังต่อไป

ยินดีต้อนรับ