คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มแฟชั่นและนำมาประยุกต์ใช้ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง การออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง และเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิด และการปฏิบัติหลากหลาย ประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่นในการออกแบบให้ตรงกับแนวคิดของแบรนด์ มีการจัดประชุมประดับทีมงานโดยกำหนดแนวคิดในการออกแบบ และร่วมวางแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค ควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-3-003ZA ประยุกต์ใช้ข้อมูล แนวโน้มแฟชั่นเครื่องหนังในการออกแบบให้ตรงกับแนวคิดและอัตลักษณ์ของแบรนด์
FDS-ZZZ-3-011ZA ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนกลยุทธ์การออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง
FDS-ZZZ-3-016ZA กำหนดแนวความคิดในการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังเชิงพาณิชย์ให้ตรงกับนโยบายขององค์กร
FDS-ZZZ-3-038ZA ร่วมศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องหนังเชิงพาณิชย์

ยินดีต้อนรับ