คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง จะมีหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น และสื่อสารแนวความคิดในการออกแบบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้เป็นบุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ ทางด้านการคิดวิเคราะห์การออกแบบเครื่องหนัง ความต้องการของผู้บริโภค สามารถสืบหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่นเครื่องหนัง และนำเสนอแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-2-006ZA สื่อสารและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคแฟชั่นเครื่องหนัง
FDS-ZZZ-2-017ZA นำเสนอแนวความคิดเพื่อใช้ในการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
FDS-ZZZ-2-021ZA เลือกและร่วมกำหนดแนวคิดการพัฒนาวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง

ยินดีต้อนรับ