คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายจะมีหน้าที่ในการสำรวจและหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลายด้านการออกแบบรูปแบบการแต่งกาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น ให้ตรงกับแนวคิดของแบรนด์ ติดตามแผนงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคได้ด้วยตนเอง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-3-004ZA ประยุกต์ใช้ข้อมูล แนวโน้มแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายในการออกแบบให้ตรงกับแนวคิดและอัตลักษณ์ของแบรนด์
FDS-ZZZ-3-041ZA ร่วมวางแผนการออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ยินดีต้อนรับ