คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย จะมีหน้าที่ในการสำรวจและหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง นักออกแบบรูปแบบการแต่งกายและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการทางความคิด และปฏิบัติ อย่างหลากหลาย วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค มีการจัดประชุมระดับทีมงาน โดยกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ และร่วมวางแผน สื่อสารภายในองค์กร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-2-007ZA สื่อสารและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย
FDS-ZZZ-2-012ZA วางแผนการประชุมทีมงานแฟชั่นรูปแบบการแต่งกายเพื่อนำเสนอกลยุทธ์การออกแบบภายในองค์กร
FDS-ZZZ-2-013ZA ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนกลยุทธ์การออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย

ยินดีต้อนรับ