คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า จะมีหน้าที่ในการสำรวจและหาแหล่งข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ระดับคุณวุฒินี้เป็นบุคคลที่มีทักษะ ในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า โดยศึกษาวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบ และวาดภาพต้นแบบ และรายละเอียดชิ้นงาน แบบ 2 มิติ (Flat Pattern) จากการวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการทำงานได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FDS-ZZZ-1-001ZA สำรวจข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น
FDS-ZZZ-1-022ZA วาดภาพต้นแบบ (Prototype) และรายละเอียดชิ้นงานแบบ 2 มิติ (Flat Pattern) จากการวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ